Pracovné skupiny

Súčasťou spustenia implementácie bolo aj spustenie práce pracovných skupín k rôznym témam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 na základe vopred určeného postupu:

  1. Vytvorenie pracovných skupín s procesovo-obsahovou facilitáciou ku kľúčovým témam ako rámec implementácie Stratégie kultúry a KKP 2030.
  2. Definovanie kľúčových vstupov do tém – dáta, analýzy, legislatíva, príklady dobrej praxe (z iných sektorov / z iných krajín) – zozbierať čím všetkým disponujeme.
  3. Nominácia interných a externých členov a členiek do PS (tu zohľadniť aj zásobníky členov platforiem MK SR a prax z participácie stratégie). Rozdelenie niektorých pracovných skupín na tematické podskupiny.
  4. Určenie koordinátorov (MK SR) a gestorov pracovných skupín. Vytvorenie plánu práce.
  5. Práca v skupinách.
  6. Vytvorenie hlavných výstupov pracovných skupín ako podkladu pre širšiu verejnú diskusiu k témam.
  7. Verejná diskusia k niektorým kľúčovým témam (panely, okrúhle stoly, workshopy).
  8. Odporúčania (sumár) pre ďalší postup pre budúce vedeniu rezortu a k tvorbe Akčného plánu 24-26 .

Pozn.: Texty zverejňujeme v pracovnej verzii pre účely diskusie a ďalšieho spracovania. Texty neprešli jazykovou úpravou. 

 

Pracovná skupina: Priestor pre kultúru v médiách pri poskytovaní služby verejnosti a ochrana verejnosti pred šírením dezinformácií

Cieľom pracovnej podskupiny bolo v spolupráci s RTVS hľadať potenciálne nástroje na boj s dezinformáciami, hoaxmi, prejavmi nenávisti a násilia pri poskytovaní služieb verejnosti, ako aj príprava a vyhlásenie dotačnej výzvy MK SR na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám.

Manažérske zhrnutie_dezinformácie

Cieľom pracovnej podskupiny bolo spolupráci s RTVS analyzovať možnosti vytvorenia väčšieho priestoru pre kultúru pri poskytovaní služieb a rokovať o zvýšení priestoru pre vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry.

Manažérske zhrnutie_kultúra v mediach

 

Pracovná skupina: Zmena podmienok pre subjekty v kultúre – zámery pre Zákon o kultúre

Cieľom pracovnej skupiny Zmena podmienok pre subjekty v kultúre – zámery pre Zákon o kultúre je iniciovať diskusiu o komponentoch budúceho návrhu zákona o kultúre, s cieľom prispieť k vytvoreniu transparentného strešného systému a zlepšeniu podmienok pre zriaďovanú a nezriaďovanú kultúru. Priniesť má konkrétne výstupy k jednotlivým komponentom zákona v podobe súboru materiálov a odporúčania pre vedenie rezortu.  

VIAC INFORMÁCIÍ.

Pre účely prípravy zámerov pre Zákon o kultúre bola problematika rozdelená do štyroch, na seba nadväzujúcich a vzájomne úzko prepojených, komponentov so samostatnými výstupmi. Do podskupín boli pozvaní viacerí interní a externí zástupcovia, na základe princípu vyvážených strán – aj za zriadenú, aj nezriadenú kultúru. Uvádzame explicitne len osoby, ktoré sa zúčastnili aspoň jedného stretnutia. 

Podskupina 2A) Definícia fyzických osôb v kultúre

2A_Manažérske zhrnutie_PS2A

 

Podskupina 2B) Definícia právnických osôb v kultúre

2B Manažérske zhrnutie_PS2B

 

Podskupina 2C) Spôsoby financovania v kultúre

2C_Manažérske zhrnutie_PS2C

 

Podskupina 2D) Verejný záujem v kultúre

2D_Manažérske zhrnutie_PS2D

 

Pracovná skupina: Participácia a vzdelávanie

Cieľom pracovnej podskupiny Participácia bolo vypracovať a  zverejniť manuál verejných podujatí MK SR na intranete a vypracovať odporúčania k zlepšeniu realizácii verejných podujatí vyplývajúcich zo zisťovania potrieb vecných útvarov MK SR; definovať východiskový dokument pre Správu o kultúre (Sok); definovať činnosť referátu implementácie stratégie kultúry a participácie a reformovať Platformu pre kultúrny a kreatívny priemysel.

Manažérske zhrnutie_participácia

Cieľom pracovnej podskupiny Vzdelávanie bolo vypracovanie prehľadu o stave aktuálnych vzdelávacích programov v organizáciách rezortu, podporovať intenzívnejšiu realizáciu vzdelávacích programov o umení a kultúre a výskumu. vytvorenie pracovnej skupiny so zástupcami MŠVVŠ SR a externými odborníkmi k otázkam vzdelávania detí a mládeže vo vzťahu k umeniu a kultúre.

Manažérske zhrnutie_vzdelávanie

 

Pracovná skupina: Digitalizácia a IS

Cieľom pracovnej skupiny digitalizácia a informačné systémy (PS DaIS) je optimalizovať procesy využívania a údržby IS v rezorte so zameraním na zvýšenie vecnej príslušnosti IS a hodnoty za peniaze. 

Manažérske zhrnutie_digitalizácia

 

Pracovná skupina: Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva

Cieľom pracovnej podskupiny bolo prediskutovať a finalizovať znenie návrhu zákona o múzeách s dôrazom na problematické ustanovenia, vyhodnotiť a zapracovať relevantné pripomienky zo strany členov pracovnej skupiny. 

Manažérske zhrnutie_zákon o múzeách

Cieľom pracovnej podskupiny bolo pripraviť návrh Zákona o Fonde na podporu kultúrneho dedičstva. Fond na podporu kultúrneho dedičstva bude podporovať obnovu, ochranu, reštaurovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, zahŕňajúc národné
kultúrne pamiatky alebo ich časti, archeologické nálezy a náleziská, akvizíciu zbierkových predmetov uchovávaných v múzeách a galériách, ako aj nehmotné kultúrne dedičstvo.

Manažérske zhrnutie_fond_kultúrne_dedičstvo

Cieľom pracovnej podskupiny bolo vytvorenie pracovnej skupiny so zástupcami MD SR a externými odborníkmi k otázkam lepšieho využitia potenciálu kultúrneho dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu za účelom vypracovania sady odporúčaní

Manažérske zhrnutie_kultúra a turizmus