PRACOVNÉ SKUPINY

Pracovná skupina “Zmena podmienok pre subjekty v kultúre – zámery pre Zákon o kultúre”

Cieľom pracovnej skupiny Zmena podmienok pre subjekty v kultúre – zámery pre Zákon o kultúre je iniciovať diskusiu o komponentoch budúceho návrhu zákona o kultúre, s cieľom prispieť k vytvoreniu transparentného strešného systému a zlepšeniu podmienok pre zriaďovanú a nezriaďovanú kultúru. Priniesť má konkrétne výstupy k jednotlivým komponentom zákona v podobe súboru materiálov a odporúčania pre vedenie rezortu.  

VIAC INFORMÁCIÍ.

Pre účely prípravy zámerov pre Zákon o kultúre bola problematika rozdelená do štyroch, na seba nadväzujúcich a vzájomne úzko prepojených, komponentov so samostatnými výstupmi. Do podskupín boli pozvaní viacerí interní a externí zástupcovia, na základe princípu vyvážených strán – aj za zriadenú, aj nezriadenú kultúru. Uvádzame explicitne len osoby, ktoré sa zúčastnili aspoň jedného stretnutia. 

Pozn.:

Texty zverejňujeme v pracovnej verzii pre účely diskusie a ďalšieho spracovania. Texty neprešli jazykovou úpravou. Výstupy sú označené číslovkou 2 podľa čísla pracovnej skupiny, nakoľko na MK SR priebežne zasadá 8 pracovných skupín k rôznym témam a úlohám, aj v napojení na Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030.

 

Podskupina 2A) Definícia fyzických osôb v kultúre

2A_Manažérske zhrnutie_PS2A

 

Podskupina 2B) Definícia právnických osôb v kultúre

2B Manažérske zhrnutie_PS2B

 

Podskupina 2C) Spôsoby financovania v kultúre

2C_Manažérske zhrnutie_PS2C

 

Podskupina 2D) Verejný záujem v kultúre

2D_Manažérske zhrnutie_PS2D