Konferencia

  1. 9. – 19. 9. 2023

DOBRE SPRAVOVANÁ KULTÚRA

 SYSTÉMOVÉ ZMENY PODMIENOK PRE SUBJEKTY V KULTÚRE

(zámery pre Zákon o kultúre)

Konferencia Dobre spravovaná kultúra sa bude konať 18. septembra 2023 v priestoroch kinosály Slovenskej národnej galérie v Bratislave a 19. septembra 2023 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Tematicky sa zameria na dôležité aspekty tvorby verejných politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Konferencia nadväzuje na v júni tohto roka schválenú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky do roku 2030, pričom venovať sa bude vybraným témam naviazaným na strednodobé a dlhodobé opatrenia, s konkrétnymi výstupmi, ktorými pozýva k verejnej diskusii.

Prijatá stratégia upozorňuje na chýbajúci Zákon o kultúre, ktorý by prepojil celý sektor kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (ďalej KKP), zadefinoval subjekty v kultúre či vytvoril predpoklady pre vstup ďalších zdrojov financovania. Príprava takéhoto zákona je behom na dlhú trať, ale už dnes sa dá začať pripravovať prostredie a postupne zavádzať do praxe konkrétne opatrenia smerujúce k zlepšeniu podmienok pre subjekty v kultúre, od podmienok pre umelcov a umelkyne, kultúrnych pracovníkov a pracovníčok, po kultúrne organizácie a inštitúcie a takpovediac „pripravovať pôdu” pre prípravu a aplikáciu zákona do praxe.

Prvý deň konferencie bude prebiehať v troch blokoch. Obsahom prvého bloku bude verejný záujem v oblasti kultúry, téma rámcujúca prostredie – nazeranie na kultúru a rolu, ktorú napĺňa či má v spoločnosti plniť. Témou druhého nadväzujúceho bloku budú ciele kultúrnej politiky a ich využitie pre definovanie dostupnej a kvalitnej kultúry a jej spoločenských dopadov. Tretí blok bude uzatvárať téma potreby a významu spolupráce.

Druhý deň sa formou okrúhlych stolov pre pozvaných účastníkov a účastníčky hlbšie rozdiskutujú kľúčové témy nadväzujúce na zlepšovanie podmienok pre aktérov a aktérky v kultúre, pod jednotným názvom zámery pre Zákon o kultúre. Predstavené budú výstupy z pracovných skupín, ktoré pracovali na definícii fyzických a právnických osôb v kultúre, spôsoboch financovania v kultúre a na ďalších komponentoch potrebných pre pristúpenie k systémovým zmenám.

Moderátorom podujatia bude Oliver Rehák, okrúhle stoly budú viesť gestori tematických pracovných skupín Zuzana Ivašková a Marcel Čas.