Vízia

V roku 2030 chceme žiť na Slovensku, ktoré je slobodné, kultúrne rôznorodé, sebavedomé a hodnotovo pevne ukotvené v demokracii. Želáme si tvoriť spoločne krajinu, ktorá chráni a rozvíja kultúrne a prírodné dedičstvo, investuje do vzdelávania, podpory svojich talentov a tvorivosti, otvára sa inováciám a spolupráci so svetom. Preto potrebujeme rešpektovanú kultúru, ktorá spája rozmanitých ľudí a prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých.

Tvorme kultúru, aby kultúra dotvárala nás.

Globálny cieľ kultúry a kreatívneho priemyslu
na Slovensku 2030

Kultúra a kreatívny priemysel budú disponovať nástrojmi, ktoré im pomôžu prispievať k riešeniu aktuálnych environmentálnych a iných spoločenských výziev. 

Do značnej miery bude znížený infraštruktúrny a modernizačný dlh
v sektore kultúry, financovanie kultúry a kreatívneho priemyslu bude kombinovať verejné a súkromné zdroje, verejnoprávne dotačné fondy budú fungovať nezávisle a zároveň budú zabezpečené dostatočným príspevkom z verejného rozpočtu tak, aby flexibilne reagovali na vývoj ekonomiky. 

Bude vytvorený plán systematického budovania a revitalizácie infraštruktúry v kultúre. Veľká časť existujúcej kultúrnej infraštruktúry bude modernizovaná v súlade s aktuálnymi odbornými a environmentálnymi požiadavkami.

Zlepší sa legislatívne prostredie práce a tvorby v kultúre a kreatívnom priemysle, jednotlivci/jednotlivkyne a organizácie budú mať udržateľnejšie a dôstojnejšie podmienky pre slobodnú kreatívnu a odbornú činnosť.

Hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo bude chránené, zveľaďované a prístupnejšie aj prostredníctvom digitálnych nástrojov. Verejné kultúrne inštitúcie budú fyzicky a informačne bezbariérové a zlepší sa dostupnosť kultúry pre všetky skupiny obyvateľov. 

Diela, projekty a tvorcovia/tvorkyne kultúry a kreatívneho priemyslu zo Slovenska budú rozpoznateľnejšie v globálnom prostredí, bude vytvorený systém spolupráce medzi rezortmi na ich prezentáciu
v zahraničí a zlepšia sa podmienky pre medzinárodnú spoluprácu.

Kultúra a umenie budú vo veľkej miere obsahom aj nástrojom pri výchove a vzdelávaní vo všetkých formách a na všetkých úrovniach.

Štátna kultúrna politika bude participatívne zapájať do tvorby kultúrnej politiky všetkých relevantných aktérov a aktérky, systematicky vytvárať vzťahy s ostatnými rezortmi, spolupracovať s územnými samosprávami a pomáhať tvoriť spravodlivejší kultúrny ekosystém.

Verejnosť bude pravidelne informovaná o dátach a výsledkoch z kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré budú systematicky zbierané a vyhodnocované.