Participácia

Dôležitou súčasťou procesu tvorby stratégie bola participácia odbornej verejnosti a širokospektrálne konzultácie so zástupcami inštitúcií i s odborníkmi aktívnymi v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrnej politiky. Venoval sa jej tím participácie a komunikácie pod vedením združenia Stojíme pri kultúre.

Na jeseň 2021 sa zišli v online konzultáciách prvé sektorové pracovné skupiny a zapojili sa do vytvorenia procesu pravidelného vyhodnocovania cieľov kultúrnych politík a stratégie kultúry. 

Na jar 2022 bolo na základe kontaktov z online konzultácií a členov Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel zostavené neformálne fórum pre tvorbu stratégie, ktoré bolo zapojené pro procesu tvorby stratégie prostredníctvom konzultácií. Počas tvorby stratégie pribúdali ku kontaktom fóra kontakty zájemcov a záujemkýň o komunikáciu (predovšetkým po diskusiách a konferencii).

Jednou z možností výmeny informácií a pohľadov na problematiku kultúry bola konferencia Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) zameraná na vyprofilovanie hlavných téz, ktoré má nová stratégia pre kultúru obsahovať.

Významnou súčasťou tvorby stratégie bola nadrezortná spolupráca a interná participácia medzi zamestnancami a zamestnankyňami MK SR, ktorí boli členmi a členkami prípravného tímu. Ich zapojenie je významným krokom k úspešnej implementácii stratégie. Stretnutia prípravného tímu sa konali viackrát s pomocou nástrojov participácie a dokument stratégie vznikal ako kolaboratívny text so zapojením viacerých autorov a autoriek pod vedením edičnej rady.

Kultúra a náš svet

16. – 17. máj 2022
Slovenské národné divadlo, Bratislava

Konferencia Kultúra a náš svet bola dôležitým nástrojom pre zber podkladov k tvorbe stratégie. Formát konferencie bol zvolený nielen ako atraktívny spôsob zapojiť aktérov a aktérky v kultúre a kreatívnom priemysle a verejnosť do prípravy dôležitého materiálu o smerovaní štátnej kultúrnej politiky. V kontexte zlepšujúcej sa situácie po dvojročnom období protipandemických opatrení s pandémiou covid-19 bola konferencia aj príležitosťou stretnúť sa a spoločne debatovať o vízii, výzvach a prioritách v rezorte kultúry. Konferencia pomohla vyprofilovať hlavné tézy, na ktoré nadviazala príprava strategickej časti dokumentu.

Fórum pre kultúru

Máj – december 2022
Bratislava, Košice, online

Komunikácia s fórom pre kultúru sa začala 5. mája 2022 a pokračovala na konci leta online konzultáciou k návrhu strategickej časti materiálu prostredníctvom dotazníka (pripomienky k strategickým cieľom a opatreniam). Na online komunikáciu nadviazali dve osobné stretnutia v Bratislave a Košiciach a online prezentácia s možnosťou zapojiť sa do tvorby stratégie a vyjasniť si otázky. Výsledná podoba strategickej časti stratégie bola vytvorená na základe pripomienok z diskusií a písomných pripomienok účastníkov fóra.

Online konzultácie

Október – december 2021

Na základe výsledkov Revízie výdavkov v kultúre bola definovaná úloha na vypracovanie cieľov a merateľných ukazovateľov kultúrnych politík. 

Za proces definovania cieľov a merateľných ukazovateľov kultúrnych politík zodpovedá Inštitút kultúrnej politiky, ktorý identifikoval ako nevyhnutnú podmienku splnenia tejto úlohy pripraviť participatívne konzultácie s odbornou verejnosťou v daných oblastiach kultúrnych politík.

Pre proces prípravy participácie na tejto úlohe bolo oslovené občianske združenie Stojíme pri kultúre, ktoré bolo už vtedy zapojené ako partnerská organizácia pri realizácii návrhu koncepcie vzdelávacej politiky na MK SR (projekt partnerstva pri realizovaní verejných politík v gescii Úradu splnomocnenca/kyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

Úloha definovania cieľov a merateľných ukazovateľov kultúrnych politík bola úvodnou fázou k tvorbe podkladov pre prípravu Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu. Prvým nástrojom na zapojenie verejnosti sa do participatívneho procesu definovania cieľov a merateľných ukazovateľov kultúrnych politík bol dotazník, ktorý okrem vnímania potreby nástrojov na vyhodnocovanie efektivity kultúrnych politík meral aj ochotu verejnosti zapájať sa do participatívnych procesov prípravy strategických materiálov.

Na konci roka 2021 sa konala príprava a realizácia online konzultácií k cieľom a merateľným ukazovateľom pre 16 politík s viac ako 200 externými expertmi a expertkami. Experti a expertky boli vybraní/é na základe novo definovaných kritérií pre zloženie poradnej tematickej skupiny, v súčinnosti s Odborom kreativity a vzdelávania MK SR a expertmi a expertkami na participáciu. Medzi oslovenými boli experti a expertky z poradných orgánov ministerky, členovia a členky Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel a respondenti a respondentky online dotazníka.

Od začiatku roka 2022 sa konalo vyhodnotenie týchto konzultácií a IKP začal pracovať na postupnom napĺňaní dátami.

Stretnutie zástupcov rezortov

August 2022
MK SR, Bratislava

Počas leta 2022 sa konalo stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny. Témou stretnutia bola diskusia o navrhovaných víziách o opatreniach v pripravovanom strategickom dokumente s dôrazom na ich nadrezortný charakter a budúcu spoluprácu.