Implementácia

SPUSTENIE IMPLEMENTÁCIE

Z celkového počtu 133 opatrení Stratégie kultúry a KKP Slovenskej republiky 2030 spustilo MK SR v období od júna 2023 implementáciu 47 z nich.

Stratégia umožňuje postupnú realizáciu opatrení, ktoré výraznou mierou posunú viaceré aspekty riadenia, financovania či dostupnosti kultúry, predovšetkým pripravia sektor kultúry a kreatívneho priemyslu na lepšie zvládanie aktuálnych výziev. Stratégia predstavuje dôležitý dokument aj z hľadiska implementácie kľúčových legislatívnych materiálov, ktoré kultúra veľmi potrebuje.

Najviac opatrení sa implementuje zo strategického cieľa 1 Dobre spravovaná kultúra zameraného na posilnenie výkonu kultúrnej politiky založenej na riadení kvality, participácii a spolupráci na všetkých úrovniach so zavedením výsledkovo orientovaného prístupu vyhodnocovania, nasleduje cieľ 2 Efektívne financovaná kultúra.

Pre bližšie informácie o stave implementácie vypracovalo MK SR materiál VÝZVY PRE KULTÚRU, ktorý obsahuje zhodnotenie činnosti MK SR v prospech napĺňania stratégie za obdobie 15. 05. 2023 – 15. 10. 2023 a odporúčania ako ďalej.

VÝZVY PRE KULTÚRU – odpočet a odporúčania