OKRÚHLE STOLY

Druhý deň konferencie Dobre spravovaná kultúra, dňa 19.9.2023 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave konali okrúhle stoly pre pozvaných účastníkov a účastníčky.

Na okrúhle stoly boli pozvaní viacerí interní a externí zástupcovia, na základe princípu vyvážených strán – aj za zriadenú, aj nezriadenú kultúru – najmä členovia poradných orgánov ministerky, Platformy KKP, členovia pracovnej skupiny č. 2 na prípravu Zákona o kultúre, štatutári a štatutárky zriadených organizácií MK SR, prípadne experti, ktorí sa danej téme dlhodobo profesijne venujú.

Na podujatí sa hlbšie rozdiskutovali kľúčové témy nadväzujúce na zlepšovanie podmienok pre aktérov a aktérky v kultúre, pod jednotným názvom zámery pre Zákon o kultúre. Predstavené boli výstupy z pracovných skupín, ktoré pracovali na definícii fyzických a právnických osôb v kultúre, spôsoboch financovania v kultúre a na ďalších komponentoch potrebných pre pristúpenie k systémovým zmenám.

Okrúhle stoly viedli gestori tematických pracovných skupín z MK SR Zuzana Ivašková a Marcel Čas, spolu s kolegyňou  Zuzanou Borošovou. Podujatie facilitovala Alexandra Poláková Suchalová z Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Fyzické osoby v kultúre

okrúhly stôl k subjektom v kultúre

V súčasnosti nie je možné dôsledne identifikovať všetkých aktérov a aktérky pôsobiacich v kultúre, čo výrazne sťažuje prijímanie opatrení špecificky zameraných na celý sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. Je potrebné legislatívne vymedziť, ktoré fyzické a právnické osoby možno považovať za aktérov a aktérky v kultúre a kreatívnom priemysle. Aká je definícia umelca/umelkyne a kreatívneho pracovníka/pracovníčky? Aké máme možnosti verifikácie a udeľovania štatútu? S akými problémami týkajúcimi sa pracovných podmienok sa profesionáli a profesionálky v kultúre stretávajú a ako by mala fungovať efektívna sociálna či pracovno-právna ochrana, ktorá povedie k dôstojným pracovným podmienkam, vrátane spravodlivej odmeny za ich prácu?

PREZENTÁCIA – fyzické osoby

ZÁPIS – okrúhly stôl – fyzické osoby

 

Právnické osoby v kultúre

okrúhly stôl k subjektom v kultúre

Samostatná diskusia prebieha k definovaniu právnických osôb v kultúre a výhodám či limitom právnych foriem kultúrnych inštitúcií a organizácií. Ako definovať právnické osoby v kultúre? Aké registre v súčasnosti máme a ako ich viesť v budúcnosti? Ako by mala prebiehať verifikácia ich pôsobenia či udeľovanie štatútu a aké motivačné nástroje pre registráciu je potrebné zaviesť? Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem pre fungovanie kultúrnych inštitúcií a ich udržateľnosť? Čo urobiť pre to, aby dosiahli väčšiu stabilitu v činnosti a flexibilitu v riadení?

PREZENTÁCIA – právnické osoby

ZÁPIS – okrúhly stôl – právnické osoby

 

Spôsoby financovania v kultúre

okrúhly stôl k rozvoju a stabilite

Ekosystém kultúry a kreatívneho priemyslu by mal mať vytvorené podmienky pre stabilné financovanie kombináciou verejných a súkromných zdrojov. Cieľom efektívne financovanej kultúry je legislatívna úprava, ktorá by stimulovala rast týchto zdrojov do oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu pre zabezpečenie udržateľnosti a stability v prostredí. Potrebné je vyhodnotiť existujúce a navrhnúť nové formy financovania kultúry s cieľom zvýšenia efektívneho využívania finančných prostriedkov v kultúre a dostatočného financovania. Aké formy financovania kultúry a kreatívneho priemyslu dnes na Slovensku prevládajú? Čo dnes funguje dobre, čo je potrebné zlepšiť a naopak, čo dnes nefunguje a potrebujeme to zaviesť?

PREZENTÁCIA – financovanie

ZÁPIS – okrúhly stôl – financovanie