Aktuality

Gestorka stratégie naživo z RTVS

Participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť medzirezortný a medzi sektorový prístup princíp nadstraníckosti dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry jednotná stratégia pre kultúrne sektory celospoločenský dopad adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy

Ide o komplexný strategický materiál, ktorý bude pomenúvať výzvy, míľniky, ciele a merateľné indikátory pre oblasť kultúry v Slovenskej republike bude obsahovať priority, vízie, konkrétne prostriedky ich naplnenia a pomenovanie súčasného stavu spĺňania cieľov kultúrnych politík s uvedenými nástrojmi na zlepšenie slovenská kultúrna politika prejde na výsledkovo orientované riadenie rezortu a bude uvedený nový systém merania výsledkov stratégia sa stane súčasťou systémov revízií výdavkov, ktoré sa majú opakovať ako spôsob posudzovania hodnoty za peniaze verejných prostriedkov na Slovensku aktualizácia plánovania je nevyhnutná aj v súvislosti so zmenami v oblasti tvorby a manažmentu kultúry v postpandemickom období zameria pozornosť politiky i verejnosti na globálne problémy a navrhne rámec pre ich riešenie (klimatická zmena, kríza demokracie a iné hrozby pre kultúru a celú spoločnosť)